ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

Nasz kodeks postępowania

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w trakcie prowadzonej działalności przestrzega najwyższych standardów, a jej postępowanie wyznaczają uniwersalne normy etyki i uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności.

W relacjach wewnętrznych, jak również w relacjach z partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami oraz w relacjach z konkurencją stosujemy się do reguł zawartych w Kodeksie Etyki i w Procedurze Antykorupcyjnej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Kodeks Etyki określa podstawowe zasady, których przestrzegać muszą wszyscy pracownicy Spółek Grupy PGZ, oraz wyjaśnia, jakimi wartościami powinniśmy się kierować przy podejmowaniu decyzji. Dzięki przyjętym standardom budujemy zaufanie do Grupy i mamy pozytywny wpływ na tych, z którymi spotykamy się na co dzień.

Swoim klientom Polska Grupa Zbrojeniowa oferuje innowacyjne produkty, które zwiększają bezpieczeństwo. Przestrzegamy wszystkich wymagań prawnych, dobrych praktyk oraz spełniamy oczekiwania w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa. Wdrażamy międzynarodowe standardy dotyczące systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.

Zaufanie do naszych wyrobów zobowiązuje nas do stałego rozwoju, dlatego kładziemy nacisk na wdrażanie nowoczesnych technologii oraz zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe. Wyznając ideę otwartej innowacji, zapraszamy kontrahentów do aktywnego uczestnictwa w procesach tworzenia produktów i ich udoskonalania, jak również wspieramy klientów na każdym etapie cyklu życia produktu.

Jednym z najważniejszych filarów funkcjonowania Grupy PGZ są kwestie bezpieczeństwa informacji. Każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji wewnątrz firmy oraz poza miejscem pracy. Ze szczególną uwagą stosujemy przepisy prawa regulujące przepływ informacji poufnych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Chronimy informacje poufne i strategiczne oraz przeciwdziałamy niewłaściwemu wykorzystaniu tych informacji.

Stosunki pracodawca–pracownik w Grupie PGZ oparte są na poszanowaniu godności osobistej. Nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji. Pomagamy pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wspieramy ich rozwój. Przestrzegamy przepisów prawa pracy, dbamy o bezpieczeństwo pracowników i tworzenie przyjaznych miejsc pracy.

Działamy odpowiedzialnie i w sposób zrównoważony, z poszanowaniem potrzeb klienta, społeczeństwa i środowiska. Swoją strategię odpowiedzialności społecznej budujemy w dialogu z partnerami zewnętrznymi. Równolegle do działalności biznesowej dbamy o ochronę i odnowienie środowiska naturalnego, zachowując je dla przyszłych pokoleń.

Zależy nam na budowaniu trwałych relacji z otoczeniem, opartych na uczciwości, dialogu, partnerstwie i zaufaniu. Wierzymy, że taka postawa buduje dobre imię firmy, które jest dla nas wartością nadrzędną.

Przyjęte przez nas kanony postępowania odzwierciedlają to, kim jesteśmy, dlatego wszyscy dbamy o ich przestrzeganie przez nas samych oraz przez naszych partnerów zewnętrznych.

W PGZ obowiązuje zasada „Zero tolerancji dla korupcji”. Nie tolerujemy łapówek ani żadnej innej formy korupcyjnego zachowania w działaniach biznesowych. Grupa, jako podmiot biznesowy, pracownicy i inne osoby działające w naszym imieniu mają obowiązek przestrzegania Procedury Antykorupcyjnej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Zabrania ona pracownikom oraz pośrednikom PGZ S.A. oferowania i/lub przyjmowania korzyści majątkowych czy też osobistych w celu niewłaściwego pozyskania lub utrzymania kontraktów, kontaktów biznesowych, jak również zezwoleń udzielanych przez instytucje publiczne państwowe bądź samorządowe. Ponadto oczekuje się od pracowników niepodejmowania jakichkolwiek działań prowadzących do konfliktu interesów, a jeśli chodzi o przyjmowanie i oferowanie podarunków i przejawów gościnności/reprezentacji, muszą być one zgodne z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki.

Przestrzeganie zasad Procedury Antykorupcyjnej jest obowiązkowe, a pracownicy mają świadomość, że takie działanie buduje i wzmacnia wartość firmy. Jesteśmy przeciwni korupcji także w działaniach naszych partnerów zewnętrznych, od których oczekujemy przestrzegania standardów etyki biznesowej oraz polityki antykorupcyjnej.

PGZ S.A. prowadzi swoje operacje handlowe z partnerami biznesowymi na całym świecie, w związku z czym jesteśmy zobligowani do przestrzegania obowiązujących w innych krajach aktów prawnych mających na celu walkę z korupcją, m.in. FCPA - Foreign Corruption Practices Act (Amerykańska Ustawa o Zwalczaniu Korupcji), UKBA – United Kingdom Bribery Act (Brytyjska Ustawa o Zwalczaniu Korupcji), oraz wytycznych, które zawarte są w porozumieniach międzynarodowych, m.in. w Konwencji OECD czy Traktacie o handlu bronią przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Świadomość zagrożenia, jakie niesie korupcja, jest dla nas strategicznym elementem bezpieczeństwa firmy. Pracownicy Grupy Kapitałowej PGZ S.A. oraz partnerzy zewnętrzni mogą zgłaszać swoje podejrzenia naruszenia Polityki Antykorupcyjnej PGZ S.A. poprzez niezależny kanał komunikacji: liniaetyki@pgzsa.pl , gdzie traktowane są one w sposób poufny oraz badane z należytą starannością.

            Wszyscy w PGZ czujemy się zobowiązaniu do konsekwentnego działania w zgodzie z zasadami Kodeksu Etyki i Polityki Antykorupcyjnej, bo rzetelne stosowanie się do tych zasad wzmacnia każdego pracownika z osobna i wszystkich razem.