ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

Ogłoszenie: sprzedaż reaktora CVD

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PUBLICZNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH

Reaktora CVD model: Custom Graphine System, rok produkcji 2013,
marki CVD Equipment Corporation, nr seryjny S/N: J6163
BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ NANO CARBON SP. Z O.O.

1.  Nazwa i siedziba Sprzedającego
Spółka Nano Carbon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133, zwana dalej Sprzedawcą.

2. Rodzaj i forma postępowania przetargowego
Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych.

3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Siedziba Sprzedawcy znajdująca się w Warszawie, kod pocztowy 01-919, przy ul. Wólczyńskiej 133 budynek nr 5 pokój 429. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik aktywów trwałych 
Urządzenie będące przedmiotem przetargu można oglądać przy ul. Wólczyńskiej 133 w Warszawie w dni robocze począwszy od dnia ogłoszenia o przetargu w godzinach 9:00 – 15:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 781-910-037.

5. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników składnik aktywów trwałych oraz cena wywoławcza
Reaktor CVD model: Custom Graphine System, rok produkcji 2013, marki CVD Equipment Corporation, nr seryjny S/N: J6163, cena wywoławcza wynosi 1 470 957,00 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) PLN brutto.

6. Wymogi oferty
1. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
a) określenie urządzenia, którego oferta dotyczy;
b) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; telefon kontaktowy, adres e-mail;
c) oferowaną cenę netto dla urządzenia i potwierdzenie określonej przez Sprzedającego formy i sposobu jej zapłaty;
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym urządzenia będącego przedmiotem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
e) oświadczenie o akceptacji całości treści Regulaminu przetargu;
f) datę w której oferta została sporządzona i podpis oferenta (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych podpis powinny złożyć osoby uprawnione do reprezentacji);
g) numer konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium w przypadku konieczności jego zwrotu.

2. Do oferty należy dołączyć:
• w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć urządzenie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
• w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów stających do przetargu (podlegających rejestracji) – aktualny wypis ze stosownego rejestru dokument potwierdzający prawo do reprezentowania przez osoby występujące w imieniu tych podmiotów wystawiony nie wcześniej niż jeden tydzień przed terminem przetargu, statut lub umowę spółki, ewentualnie właściwe pełnomocnictwa wraz z notarialnym oświadczeniem podpisu.

3. Oferta i załączniki do niej muszą być sporządzone w języku polskim a w przypadku obcojęzycznych dokumentów należy przedstawić ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty
Ofertę należy dostarczyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej „Oferta na zakup Reaktora CVD - nie otwierać przed dniem 3.12.2019 r. przed godz. 10:00” osobiście lub za pośrednictwem dowolnej firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie na adres: Nano Carbon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy przy ul. Wólczyńskiej 133, bud. Nr 5 pokój 429 - Sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.12.2019 r. do godz. 9:00.
Oferta jest wiążąca przez 14 dni.

8. Wadium
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, złożenie oferty oraz wniesienie wadium w wysokości 73 548,00 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych 00/00) PLN, tj. 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego w terminie i wysokości wskazanym w ogłoszeniu.
2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
3. Wadium należy uregulować przelewem na rachunek Sprzedawcy w banku Bank Gospodarstwa Krajowego, nr 40 1130 1017 0020 1447 6620 0001 w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze przed dniem upływu terminu składania ofert.
4. Dla ustalenia, czy wadium zostało prawidłowo wniesione, liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Zaleca się w tytule płatności umieszczenie dopisku: „Wadium – przetarg na sprzedaż Reaktora CVD”.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte (zostały odrzucone), zwraca się niezwłocznie po dokonaniu wyboru (lub odrzucenia oferty), na podany w ofercie numer konta.
6. W przypadku braku w ofercie numeru konta na który wadium ma zostać zwrócone kwota zostanie zwrócona na konto z którego oferent wpłacił wadium.
7. Wadium złożone przez wyłonionego nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu.
8. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli nabywca, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) nie zawiera niezbędnych danych, o których mowa w pkt. 7 ust. 1 i 2 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
b) zawiera oferowaną cenę niższą od ceny wywoławczej
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia oferenta pisemnie.

10. Inne informacje:
1. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Sprzedającego,
b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
c) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w ust. 1 pkt a i b, 
d) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
2. Przedmiot przetargu, stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ten składnik majątku ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
3. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za urządzenie objęte przedmiotem przetargu.
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę całkowitej ceny nabycia, w terminie określonym przez Sprzedającego, w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
5. Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący.
6. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
7. Regulamin przetargu stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

                                                                 Zarząd Spółki Nano Carbon sp. z o.o.