ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000295379 (dalej: „Spółka”) ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania ofert na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Księcia Bolesława 1/3 (kod pocztowy 01-452), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr:

  1. 74 o powierzchni 6 788 m2, obręb nr 6-15-01, 
  2. 75 o powierzchni 1 594 m2, obręb nr 6-15-01,
  3. 64/70 o powierzchni 2 643 m2, obręb nr 6-15-01,
  4. 91 o powierzchni 4 564 m2, obręb nr 6-15-01,

obejmujące tereny przemysłowe i inne tereny zabudowane, a dla której w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Wydział VI Ksiąg wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr WA1M/00200889/1 oraz prawa własności znajdujących się na tych działkach budynków i budowli (dalej łącznie: „Nieruchomość”).

Sprzedaż nie obejmuje prawa użytkowania wieczystego pozostałych działek ujętych w ww. księdze wieczystej, a nie wymienionych w ogłoszeniu.

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o regulamin stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia (dalej: „Regulamin”) w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego (etap pisemny), po którym oferenci, którzy złożyli najwyższe 3 niepodlegające odrzuceniu oferty zostaną zaproszeni do licytacji (etap ustny).

Z nabyciem Nieruchomości związane jest zobowiązanie się przyszłego nabywcy do wzniesienia na swój wyłączny koszt ogrodzenia na granicy Nieruchomości z pozostałymi nieruchomościami Spółki zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu i na zasadach w nim opisanych.

Cena sprzedaży Nieruchomości nie może być mniejsza niż  44 000 000  (słownie: czterdzieści cztery miliony) złotych netto (dalej: „Cena Minimalna”), przy czym oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto oraz oferowaną cenę brutto.

Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 2 200 000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) złotych na  rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego pod nr 81 1130 1062 0000 0466 8820 0001.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości, albo zwrócone oferentowi, który nie uzyskał prawa nabycia Nieruchomości. Wadium może również ulec zatrzymaniu na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który uzyskał prawo nabycia Nieruchomości nie przystąpił do aktu notarialnego we wskazanym terminie. Szczegółowy sposób postępowania z wadium określa Regulamin.

Oferty na zakup Nieruchomości należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości – nie otwierać”:

-        osobiście, w terminie do dnia 6 grudnia 2019 roku do godz. 14.00 w kancelarii ogólnej, mieszczącej się w siedzibie Spółki przy ulicy Księcia Bolesława 1/3 (kod pocztowy Warszawa 01-452);

-        za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, na ww. adres siedziby Spółki, przy czym ostatnia oferta zostanie przyjęta przez Spółkę za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich do dnia 6 grudnia 2019 roku do godz. 14.00.

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

Oferty powinny być składane w formie aktu notarialnego.

Oferta musi zawierać następujące informacje i oświadczenia oferenta:

a)      imię, nazwisko, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, oraz adres oferenta do korespondencji na terenie Rzeczpospolitej Pospolitej,

b)      datę sporządzenia oferty,

c)      wyrażoną w walucie polskiej oferowaną cenę netto i brutto (z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień składania oferty i stanu prawnego na ostatni dzień związania ofertą jeżeli wiadomo, że uległby zmianie),

d)      oświadczenie, że oferta nie ma charakteru warunkowego,

e)      oświadczenie, że oferta jest ważna i wiążąca do dnia 2.03.2020 r.,

f)       oświadczenie, że oferent przetargu zapoznał się z Regulaminem oraz ogłoszeniem o przetargu i przyjmuje te dokumenty bez zastrzeżeń,

g)      oświadczenie, że wobec oferenta przetargu nie zachodzą okoliczności wyłączające zgodnie z Regulaminem jego udział w przetargu,

h)      oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty wyraża zgodę na wpisanie do umowy przedwstępnej i ostatecznej zawartej w formie aktu notarialnego zobowiązania do wzniesienia na swój wyłączny koszt ogrodzenia na granicy Nieruchomości z pozostałymi nieruchomościami Spółki odpowiadającego wymogom technicznym opisanym w załączniku nr 1 do Regulaminu i na zasadach w nim opisanych,

i)       oświadczenie o zobowiązaniu oferenta do pokrycia wszystkich kosztów notarialnych związanych z zawarciem umowy przedwstępnej oraz ostatecznej sprzedaży Nieruchomości, a w tym depozytu notarialnego,

j)       oświadczenie, że wobec oferenta nie wszczęto postępowania likwidacyjnego, bądź upadłościowego,

k)      oświadczenie, że posiada zgodę właściwego organu wewnętrznego lub pozostałych wspólników na nabycie Nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu za cenę wskazaną w ofercie (zgoda korporacyjna),

l)       oświadczenie, że oferentowi znany jest stan faktyczny i prawny Nieruchomości, a w szczególności jej obszar, i przebieg granic oraz nie wnosi co do niego żadnych zastrzeżeń oraz nie będzie występował z roszczeniami z tego tytułu wobec Spółki,

m)   oświadczenie, że oferent będący osobą fizyczną lub osoba/osoby fizyczne reprezentujące oferenta wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej „RODO”),

Do oferty należy dołączyć:

a)      dowód wpłaty wadium;

b)      w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpowiadającym aktualnym danym odpis z właściwego rejestru,

c)      w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a gdy oferentem są wspólnicy działający w ramach spółki cywilnej – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania wspólników poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,

d)      w przypadku podmiotów, bądź osób, które będą brać udział w postępowaniu przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego pełnomocnika w szczególności do działania w jego imieniu w toku przetargu dotyczącego sprzedaży Nieruchomości, w tym do złożenia oferty,

e)      gdy oferentem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, zgoda współmałżonka na nabycie Nieruchomości za cenę według uznania oferenta.

Termin związania ofertą powinien być oznaczony co najmniej do 02 marca 2020 roku.

Zakończenie etapu pisemnego nastąpi z wyborem najwyższych 3 ofert w terminie do 14 od ostatniego dnia składania ofert, o czym oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Oferenci zakwalifikowani do etapu ustnego zostaną dodatkowo powiadomieni o miejscu i terminie licytacji, w której na zasadach określonych w Regulaminie wyłoniona zostanie najkorzystniejsza oferta.

Warunkiem zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży Nieruchomości będzie uzyskanie przez Spółkę wymaganych przez prawo i jej akty wewnętrzne zgód korporacyjnych, a także uzyskanie dodatkowych pozwoleń i nieskorzystanie z prawa pierwokupu, w przypadku gdyby były wymagane.

Uchylanie się przez oferenta, którego oferta została wybrana w drodze przetargu, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży skutkować będzie odstąpieniem od zawarcia z nim umowy i zatrzymaniem wadium na zasadach pisanych w Regulaminie.

Spółka ma prawo na zasadach opisanych w Regulaminie do zamknięcia postępowania przetargowego bez wyboru oferty i bez podania przyczyn, co nie będzie skutkowało ponoszeniem przez nią jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Informację na temat Nieruchomości i trybu jej sprzedaży można uzyskać pod nr tel. (22) 532 43 31, email: inwestycje@wzl4.mil.pl

Regulamin sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego