ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej we Wrocławiu

PIT - RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 04-051 Warszawa,

przy ul. Poligonowej 30

zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonej

we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 97

 Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z dz. ew. niezabudowanej o nr 16/6 i zabudowanej o nr 16/7 z obrębu 0028-Grabiszyn o łącznej pow. 5.907 m2, dla której prowadzona jest KW Nr WR1K/00095323/2.

Działki są przedmiotem prawa własności Spółki PIT-RADWAR S.A.

 Cena sprzedaży nieruchomości nie może być mniejsza niż 7.000.000,00 złotych (słownie: siedem milionów złotych) netto, przy czym oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto oraz oferowaną cenę brutto.

 Pisemne oferty na zakup nieruchomości podpisane przez uprawnione osoby, należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 97 – nie otwierać”:

-      osobiście, w terminie do dnia 31 października 2019 roku do godz. 14.00 w kancelarii ogólnej, mieszczącej się w siedzibie Spółki przy ulicy Poligonowej 30 w Warszawie;

-      poczty lub firm kurierskich, na ww. adres siedziby Spółki PIT-RADWAR S.A. w Warszawie, przy czym ostatnia oferta zostanie przyjęta przez Spółkę za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich do dnia 31 października 2019 roku do godz. 14.00.

 Oferta wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami powinna mieć formę aktu notarialnego.

 Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

 Oferta powinna zawierać wskazanie numeru postępowania przetargowego dotyczącego zbywanej nieruchomości. Przedmiotowe postępowanie przetargowe posiada nr 1/2019.

 Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana i przyjęta na podstawie ,,Regulaminu Postępowania Przetargowego w zakresie zbywania nieruchomości należących do PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie”.

Termin związania ofertą powinien być oznaczony co najmniej do 02 marca 2020 roku.

Informację na temat nieruchomości i trybu jej sprzedaży można uzyskać pod

nr tel.71 342 50 41 w. 326, 22 540 29 22, 22 540 26 15.

Wymagania stawiane oferentom, sposób właściwego sporządzenia ofert oraz postanowienia dotyczące postępowania w sprawie nabycia nieruchomości zawiera ,,Regulamin Postępowania Przetargowego w zakresie zbywania nieruchomości należących do PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie”, udostępniany po zgłoszeniu wstępnego zainteresowania nabyciem nieruchomości, w siedzibie PIT-RADWAR S.A. w Warszawie i w siedzibie PIT-RADWAR S.A. - Oddziału Wrocław, złożonego w formie pisemnego oświadczenia.

  Oferent powinien przedłożyć w szczególności wraz z ofertą poniższe informacje i oświadczenia:

 a)      firmę, siedzibę oraz adres oferenta, podstawowe dane dotyczące nieruchomości, która ma podlegać zbyciu (nazwę, wielkość oraz położenie),

b)      aktualne dokumenty dotyczące podmiotowości prawnej oferenta, w szczególności ewentualne właściwe pełnomocnictwa, tj.:

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,

- poświadczoną przez oferenta kopię nadania nr NIP lub oświadczenie o braku nadania nr    

   NIP,

- poświadczoną przez oferenta kopię nadania nr REGON lub oświadczenie o braku nadania

   nr REGON,

- ewentualny wypis notarialnego pełnomocnictwa dla pełnomocnika, w przypadku, gdy

  oferta jest podpisana i składana przez pełnomocnika,

c)      oświadczenie o zobowiązaniu oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych                z nabyciem nieruchomości, opisane szczegółowo w ww. Regulaminie,

d)      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami postępowania, materiałami informacyjnymi oraz o  przyjęciu powyższych warunków i informacji bez zastrzeżeń,

e)      oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,

f)       w przypadku osób fizycznych oświadczenie wg treści umieszczonej w załączniku do niniejszego ogłoszenia (zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna)

g)      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i zobowiązaniu do stosowania ww. Regulaminu,

h)      bankowy dowód wpłacenia wadium w wysokości 350.000,00 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na konto bankowe sprzedającego – PIT-RADWAR S.A.:         57 1130 1017 0020 0771 7820 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego przed przystąpieniem do postępowania przetargowego, tj. przed złożeniem oferty.

 Otrzymane przez sprzedającego – PIT-RADWAR S.A. do wskazanego wyżej terminu ważne oferty będą rozpatrywane zgodnie z ww. Regulaminem.

 Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości 350.000,00 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na konto bankowe sprzedającego – PIT-RADWAR S.A.: 57 1130 1017 0020 0771 7820 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego,przed przystąpieniem do postępowania przetargowego, tj. przed złożeniem oferty.

 Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub zwrócone w przypadku wyboru innej oferty lub unieważnienia postępowania. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik postępowania, który uzyskał prawo nabycia nieruchomości nie przystąpił do aktu notarialnego we wskazanym terminie.

 Zawarcie przez sprzedającego umowy sprzedaży nieruchomości wymaga uchwały Zarządu       w sprawie zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, uzyskania opinii Rady Nadzorczej i zgody Walnego Zgromadzenia Spółki PIT-RADWAR S.A.

 Po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Spółki PIT-RADWAR S.A. zostanie zawarta umowa sprzedaży nieruchomości.

 Sprzedający zastrzega sobie ustalenie terminu wydania przedmiotowej nieruchomości nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

 Cudzoziemiec przystępujący do postępowania powinien spełnić warunki określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. 2004. 167. 1758 z późn. zm.).          

Sprzedający ma prawo do zamknięcia postępowania przetargowego podczas jego trwania oraz prawo odwołania postępowania przetargowego w całości lub w części bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych w każdym czasie, do czasu podpisania umowy, której celem jest zbycie nieruchomości zawartej z wybranym przez sprzedającego oferentem.

Sprzedający ma także prawo do zmiany lub odwołania w każdym czasie treści ogłoszenia o przetargu, jak też warunków postępowania przetargowego.

Sprzedający ma również prawo zamknięcia postępowania przetargowego bez wybrania którejkolwiek z ofert i to bez podania przyczyn.