ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

Postępowanie w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

MARS FINANCE 1

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000395219, NIP: 7010312354, kapitał zakładowy: 39.950.000 PLN

ogłasza rozpoczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności budynków, budowli i innych urządzeń, położonych w Szczecinie, w granicach portu morskiego, przy ul. Ludowej

  1. Przedmiotem postępowania są nieruchomości gruntowe, składające się z działek o numerach ewidencyjnych:

1)             32/4, powierzchnia 0,5728 ha, obręb ewidencyjny 3025 – Nad Odrą 25, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00081765/3;

2)             33/2, powierzchnia 0,7090 ha, 33/3, powierzchnia 0,8505 ha, i 33/4, powierzchnia 0,5428 ha, łączna powierzchnia 2,1023 ha, obręb ewidencyjny 3025 – Nad Odrą 25, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00222782/9;

3)             34/2, powierzchnia 0,1843 ha, obręb ewidencyjny 3025 – Nad Odrą 25, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00083041/6,

o łącznej powierzchni 2,8594 ha, wraz ze znajdującymi się na nich budynkami, budowlami i innymi urządzeniami. Szczegółowy przedmiot zbycia określa Regulamin postępowania przywołany w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia.

  1. Oferty z adnotacją „Oferta w postępowaniu w sprawie praw do nieruchomości przy ul. Ludowej w Szczecinie. Nie otwierać przed 25.10.2019 r. godz. 1200” należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 (wejście B, piętro V, pokój 539A), do dnia 25.10.2019do godziny 1200.W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą złożenia ofert będzie dzień jej wpływu do Spółki.
  2. Kwota wadium w postępowaniu wynosi 381.850,00 zł. Wadium należy wnieść w pieniądzu do terminu składania Ofert na rachunek bankowy Spółki o numerze 60 1130 1017 0020 1476 9520 0001prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.
  3. Oferta jest wiążąca przez okres 90 dni od dnia otwarcia ofert.
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 (wejście B, piętro V, pokój 539A, w dniu 25.10.2019 r. o godzinie 1200.
  5. Szczegółowe informacje, postanowienia i zasady dotyczące postępowania i przedmiotu postępowania zawarte są w: (i) Regulaminie postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności budynków, budowli i innych urządzeń, położonych w Szczecinie, w granicach portu morskiego, przy ul. Ludowej; oraz (ii) w dokumentacji przedmiotu postępowania.
  6. Regulamin postępowania dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.marsfinance.pl
  7. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w sprawie postępowania i przedmiotu postępowania są: Arkadiusz Kropidłowski (e-mail a.b.kropidlowski@gmail.com, tel.: 605 669 119) oraz Karolina Planeta (e-mail: karolina.planeta@marsfinance.pl, tel.: 887 870 531).
  8. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania, a także do zmiany niniejszego ogłoszenia i postanowień Regulaminu postępowania, jak również inne uprawnienia zastrzeżone w Regulaminie postępowania.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego oraz nie może być źródłem żadnych roszczeń w stosunku do Mars Finance 1 sp. z o.o., w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o zawarcie umowy lub wywodzonych z ujemnego interesu umownego.