ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

Informacja o rozpoczęciu postępowania w trybie ofertowym na wdrożenie systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego

Warszawa, 31.01.2019r.

1.  Zamawiający

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

z siedzibą ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609 Radom

Biuro: ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489456, REGON: 147001860, NIP: 7962963627. 

 

2.  Przedmiot postępowania 

Przedmiotem postępowania jest wdrożenie systemu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego i raportowego opartego na oprogramowaniu standardowym wraz ze wszystkimi komponentami niezbędnymi do jego funkcjonowania m.in. bazy danych, sprzęt, serwery, systemy operacyjne (dalej zwanego „Systemem”)  tj.:

a)    zakup i dostawa sprzętu wchodzącego w skład Systemu i licencji dla systemów operacyjnych oraz ich instalacja i konfiguracja,

b)    dostarczenie oraz zapewnienie udzielania przez podmioty uprawnione Zamawiającemu wszystkich licencji niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z umową korzystania z systemu, w tym licencji na korzystanie z Oprogramowania COTS oraz umożliwiających jego prawidłowe wdrożenie, uruchomienie, konfigurację, eksploatację i rozwój wraz z 3 letnim wsparciem producenta,

c)    instalacja Systemu przez wykonawcę w dostarczonej infrastrukturze oraz dokonanie wdrożenia Systemu przez Wykonawcę w dostarczonej infrastrukturze,

d)    Wykonanie dokumentacji Systemu,

e)    Szkolenia,

f)     Migracja danych kadrowo-płacowych i finansowych z istniejących systemów,

g)    Wsparcie powdrożeniowe konsultanta w siedzibie Zamawiającego,

h)    Realizacja Wniosków o usługę,

i)     Administrowanie Systemem.

Wymagane jest wdrożenie systemu w języku polskim oraz na terenie Polski.

Proponowane rozwiązanie powinno przedstawiać jeden monolityczny system lub ewentualnie w pełni zintegrowany system modułowy zawierający wymaganą funkcjonalność.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwoju przedmiotu zapytania w przyszłości poprzez wdrożenie w tym samym zintegrowanym rozwiązaniu funkcjonalności modułów takich jak zakupy, logistyka, sprzedaż, produkcja i w związku z tym wymaga aby przedmiot zapytania posiadał te moduły.

 

3.  Termin realizacji

Prace opisane w części 2 (Przedmiot postępowania) powinny być zrealizowane w terminie pozwalającym zapewnić ciągłość prac biura finansów i księgowości oraz kadr i płac, najpóźniej od dnia 1 stycznia 2020 roku.

 

4.  Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

1. Udział w zapytaniu ofertowym mogą brać Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Posiadania wiedzy i doświadczenia: w zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przeprowadzili z powodzeniem nie mniej niż 3 realizacje odpowiadające swoim rodzajem usłudze i/lub dostawie stanowiącej przedmiot zapytania, z podaniem nazwy przedmiotu realizacji, daty wykonania i odbiorców. Przez zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usłudze i/lub dostawie stanowiącej przedmiot zapytania Zamawiający rozumie realizację odpowiadającą opisanej w przedmiocie zapytania, o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 500 000 zł brutto, przy czym należyte i nie budzące zastrzeżeń wykonanie zamówienia potwierdzone powinno być dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie.
 • Posiadania wiedzy i doświadczenia: w zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy należycie w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przeprowadzili z powodzeniem nie mniej niż 3 wdrożenia oferowanego oprogramowania w zakresie modułów zakupów, logistyki, sprzedaży, produkcji o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto przy czym należyte i nie budzące zastrzeżeń wykonanie zamówienia potwierdzone powinno być dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie.
 • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania. Oferenci, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:

a) co najmniej jedną osobę wskazaną do roli Koordynatora Umowy posiadającą następujące kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • doświadczenie polegające na pełnieniu roli kierownika projektu/koordynatora umowy w minimum 3 wdrożeniach usługi i/lub dostawy stanowiącej przedmiot zapytania  
 • posiada płynną znajomość języka polskiego
 • posiada certyfikat w zakresie zarządzania projektami

b) co najmniej dwiema osobami wskazanymi do roli konsultanta posiadającymi następujące kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • doświadczenie polegające na pełnienie roli Konsultanta w minimum 2 wdrożeniach usługi i/lub dostawy stanowiącej przedmiot zapytania  
 • posiada płynną znajomość języka polskiego
 • posiada certyfikat wydany przez producenta oferowanego Systemu potwierdzający umiejętności jego konfiguracji. W przypadku gdy w skład Systemu wchodzą moduły różnych producentów wymagane jest spełnienie tego warunku dla każdego z modułów.

2. Zamawiający, przed podpisaniem dokumentu umowy, może żądać okazania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego, na kwotę 2 000 000  zł  brutto, przy czym wniesiona składka ubezpieczenia musi być uiszczona za 12 miesięcy z góry.

3. Zamawiający w celu potwierdzenia sytuacji ekonomiczno-finansowej na każdym etapie prowadzenia zapytania może żądać od Oferenta okazania dokumentów:

 • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, 
 • zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, 
 • oświadczenia o nie znajdowaniu się w stanie likwidacji ani ogłoszeniu upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania oferty.

 

5. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty

 1. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu proszone są o przekazanie informacji o swoim doświadczeniu wraz z portfolio, kwalifikacjami, referencjami, podpisaną umową o zachowaniu poufności (według wzoru dostępnego na stronie PGZ S.A.) oraz inne dokumentów wg uznania, potwierdzające spełnienie wymagań wskazanych w przedmiotowym ogłoszeniu na adres oferty@pgzsa.pl w terminie do 11.02.2019 r. z dopiskiem: „Przystąpienie do postępowania na wdrożenie systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego”. Podmiot zainteresowany dalszym postepowaniem zobowiązany jest do przesłania do dnia 14.02.2019 r. umowy o zachowaniu poufności podpisanej w 2 egzemplarzach na adres Zamawiającego.
 2. Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania podpisanej umowy o zachowaniu poufności prześle komplet szczegółowych dokumentów związanych z zapytaniem ofertowym wraz z 1 egzemplarzem podpisanej przez PGZ S.A. umowy o zachowaniu poufności na adres wskazany przez zainteresowany podmiot.

 

6. Postanowienia dodatkowe i prawne

 1. Prowadzenie postępowania, gromadzenie materiałów z nim związanych, tworzenie dokumentów, stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i nie podlega ujawnianiu.
 2. Zamawiający nie zwraca żadnych kosztów jakie Oferent poniósł w związku z udziałem w postępowaniu.
 3. Zamawiający prowadzi postępowanie mając na uwadze najlepsza ochronę interesu Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia Oferentów o dodatkowe informacje, wyjaśnienia, spotkania, prezentacje, itp. na każdym etapie postępowania. 
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko wybranym podmiotom oraz do Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub oferentami.