ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pod firmą QBiTT sp. z o.o.

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Nadzorczej QBiTT sp. z o.o.

Nr 14/18 z dnia 14 listopada 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko Prezesa Zarządu

spółki pod firmą QBiTT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

RADA NADZORCZA

Spółki QBiTT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

 

działając na podstawie § 16 ust. 1 Umowy Spółki, Rada Nadzorcza spółki pod firmą QBiTT sp. z o.o. (dalej „Spółka”), w związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać następujące kryteria:
a.    posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b.    posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c.    posiadać co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d.    nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),
e.    korzystać z pełni praw publicznych,
f.    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kandydaci nie mogą:
a.    pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b.    wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c.    być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d.    pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
e.    wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
f.    spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

3. Dodatkowo Kandydat powinien:
a.    posiadać udokumentowane doświadczenie w:
I.    realizacji dużych zintegrowanych projektów informatycznych w środowisku grup kapitałowych, na styku biznesu oraz struktur informatycznych;
II.    realizacji projektów o charakterze B+R+I – preferowane innowacyjne projekty w sektorze obronnym;
III.    wdrażaniu metodyk Zarządzania Portfelowego projektami informatycznymi w rozproszonych strukturach korporacyjnych;
IV.    budowie kompetencji oraz potencjału świadczenia usług IT w zakresie rozwoju oraz utrzymania systemów informatycznych;
V.    świadczeniu scentralizowanych usług IT dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych
w grupach kapitałowych.
b.    posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Prezesa Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję.

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:
a.    życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,
b.    oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny wraz z treścią Ogłoszenia na stronie internetowej PGZ S.A.),
c.    dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,
d.    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
e.    inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
f.    zaprezentowania przez Kandydata koncepcji zbudowania i rozwoju w Spółce zintegrowanego centrum rozwoju i utrzymania usługi CT/IT w GK PGZ.

5.    Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

6.    W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

7.    Zgłoszenia należy składać osobiście w biurze PGZ S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa, recepcja (V p.) lub listem poleconym na adres siedziby Spółki, ul. Nowy Świat 6/12,
00-504 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu (14/18) - nie otwierać".

8.    Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.00 do 16.00 w terminie do dnia 5 grudnia 2018 r. do godz. 12.00 W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

9.    Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10.    Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od terminu określonego do składania zgłoszeń.

11.    Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

12.    Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

13.    Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu.

14.    Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w biurze PGZ S.A. w Warszawie ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa począwszy od dnia 14 grudnia 2018 r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu.

15.    Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, oraz oceni koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki.

16.    W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni się w szczególności:
a.    wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b.    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
c.    doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki,
d.    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
e.    przygotowaną przez Kandydata koncepcję zbudowania i rozwoju w Spółce zintegrowanego centrum rozwoju i utrzymania usługi CT/IT w GK PGZ,
f.    znajomość zagadnień z zakresu zarządzania IT oraz zarządzania projektami, popartą praktycznym doświadczeniem.

17.    W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej. 

18.    Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w biurze PGZ S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa (pok. 5.19) podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

19.    Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:
a.    wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
b.    Umowę Spółki.

20.    Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, jest Marcin Kozicki, Sekretarz Rady Nadzorczej, tel. +48 734 178 875, adres e-mail: marcin.kozicki@pgzsa.pl.

21.    Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach telefonicznie.

22.    Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn,

23.    Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

24.    Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.