ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej we Wrocławiu

PIT - RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 04-051 Warszawa,

przy ul. Poligonowej 30

zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonej

we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 97

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z dz. ew. niezabudowanej o nr 16/6 i zabudowanej o nr 16/7 z obrębu 0028-Grabiszyn o łącznej pow. 5.907 m2, dla której prowadzona jest KW Nr WR1K/00095323/2.

Działki są przedmiotem prawa własności Spółki PIT-RADWAR S.A.

Cena sprzedaży nieruchomości nie może być mniejsza niż 6.500.000,00 złotych (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych) netto.

Pisemne oferty na zakup nieruchomości podpisane przez uprawnione osoby, należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 97 – nie otwierać”:

-      osobiście, w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 roku do godz. 14.00 w kancelarii ogólnej, mieszczącej się w siedzibie Spółki przy ulicy Poligonowej 30 w Warszawie;

-      poczty lub firm kurierskich, na ww. adres siedziby Spółki PIT-RADWAR S.A. w Warszawie, przy czym ostatnia oferta zostanie przyjęta przez Spółkę za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich do dnia 24 sierpnia 2018 roku do godz. 14.00.

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

Oferta powinna zawierać wskazanie numeru postępowania przetargowego dotyczącego zbywanej nieruchomości.

Przedmiotowe postępowanie przetargowe posiada nr 2/2018.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana i przyjęta na podstawie ,,Regulaminu Postępowania Przetargowego w zakresie zbywania nieruchomości należących do PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie”.

Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 120 dni.

Informację na temat nieruchomości i trybu jej sprzedaży można uzyskać pod

nr tel. 71 342 50 41 w. 326, 22 540 29 22, 22 540 26 15.

Wymagania stawiane oferentom, sposób właściwego sporządzenia ofert oraz postanowienia dotyczące postępowania w sprawie nabycia nieruchomości zawiera ,,Regulamin Postępowania Przetargowego w zakresie zbywania nieruchomości należących do PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie”, udostępniany po zgłoszeniu wstępnego zainteresowania nabyciem nieruchomości, w siedzibie PIT-RADWAR S.A. w Warszawie i w siedzibie PIT-RADWAR S.A. - Oddziału Wrocław, złożonego w formie pisemnego oświadczenia.

Oferent powinien przedłożyć w szczególności wraz z ofertą poniższe informacje i oświadczenia:

a)      firmę, siedzibę oraz adres oferenta, podstawowe dane dotyczące nieruchomości, która ma podlegać zbyciu (nazwę, wielkość oraz położenie),

b)      aktualne dokumenty dotyczące podmiotowości prawnej oferenta, w szczególności ewentualne właściwe pełnomocnictwa, tj.:

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,

- poświadczoną przez oferenta kopię nadania nr NIP lub oświadczenie o braku nadania nr NIP,

- poświadczoną przez oferenta kopię nadania nr REGON lub oświadczenie o braku nadania nr REGON,

- ewentualny wypis notarialnego pełnomocnictwa dla pełnomocnika, w przypadku, gdy

  oferta jest podpisana i składana przez pełnomocnika,

c)      oświadczenie o zobowiązaniu oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, opisane szczegółowo w ww. Regulaminie,

d)      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami postępowania, materiałami informacyjnymi oraz o  przyjęciu powyższych warunków i informacji bez zastrzeżeń,

e)      oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,

f)       w przypadku osób fizycznych oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) )”,

g)      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i zobowiązaniu do stosowania ww Regulaminu,

h)      bankowy dowód wpłacenia wadium w wysokości kwoty 325.000,00 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) na konto bankowe sprzedającego – PIT-RADWAR S.A.:

57 1130 1017 0020 0771 7820 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego

przed przystąpieniem do postępowania przetargowego, tj. przed złożeniem oferty.

i)       oświadczenie oferenta o terminie związania ofertą (minimum 120 dni).

Otrzymane przez sprzedającego – PIT-RADWAR S.A. do wskazanego wyżej terminu ważne oferty będą rozpatrywane zgodnie z ww. Regulaminem.

Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do wpłaty wadium w wysokości kwoty 325.000,00 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) na konto bankowe sprzedającego – PIT-RADWAR S.A.:

57 1130 1017 0020 0771 7820 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego,

przed przystąpieniem do postępowania przetargowego, tj. przed złożeniem oferty.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub zwrócone w przypadku wyboru innej oferty lub unieważnienia postępowania. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik postępowania, który uzyskał prawo nabycia nieruchomości nie przystąpił do aktu notarialnego we wskazanym terminie.

Zawarcie przez sprzedającego umowy sprzedaży nieruchomości wymaga uchwały Zarządu       w sprawie zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, uzyskania opinii Rady Nadzorczej i zgody Walnego Zgromadzenia Spółki PIT-RADWAR S.A.

Po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Spółki PIT-RADWAR S.A. zostanie zawarta umowa sprzedaży nieruchomości.

Sprzedający zastrzega sobie ustalenie terminu wydania przedmiotowej nieruchomości nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Cudzoziemiec przystępujący do postępowania powinien spełnić warunki określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. 2004. 167. 1758 z późn. zm.).  

Sprzedający ma prawo do zamknięcia postępowania przetargowego podczas jego trwania oraz prawo odwołania postępowania przetargowego w całości lub w części bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych w każdym czasie, do czasu podpisania umowy, której celem jest zbycie nieruchomości zawartej z wybranym przez sprzedającego oferentem.

Sprzedający ma także prawo do zmiany lub odwołania w każdym czasie treści ogłoszenia o przetargu, jak też warunków postępowania przetargowego.

Sprzedający ma również prawo zamknięcia postępowania przetargowego bez wybrania którejkolwiek z ofert i to bez podania przyczyn.