ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pod firmą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

23.05.2019

Rada Nadzorcza Spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej „Spółka”) działając na podstawie § 17 ust. 1 Umowy Spółki OBRUM sp. z o.o., w związku z kończącą się kadencją Zarządu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kandydaci nie mogą:

 • pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
 • wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 • spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

3. Dodatkowo Kandydat powinien:

 • posiadać doświadczenie w kierowaniu działalnością gospodarczą w branży przemysłu elektromaszynowego lub przemysłu obronnego,
 • posiadać doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu projektami finansowanymi ze źródeł krajowych lub międzynarodowych,
 • znać zasady funkcjonowania spółek handlowych oraz rynku, na którym prowadzi działalność Spółka,
 • znać zagadnienia związane bezpośrednio z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu w spółce handlowej.
 • posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Prezesa Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję.

 4. Zgłoszenie Kandydata powinno zawierać:

 • życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z Postępowaniem,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3,
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń),
 • oświadczenie kandydata, iż nie został skazany przez Sąd I Instancji za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Spółki),
 • oświadczenie kandydata, iż przeciwko niemu nie toczyło się i nie toczy postępowanie za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Spółki),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zajmowania stanowiska kierowniczego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń),
 • inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
 • przygotowaną przez Kandydata na piśmie koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki odpowiednią do stanowiska Prezesa Zarządu. w okresie kolejnych trzech lat.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej dokumentów.

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: 44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki OBRUM - nie otwierać”.

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 800 do 1400 w terminie do dnia 24 czerwca 2019 roku. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu trzech dni od terminu określonego do składania zgłoszeń.

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w Gliwicach, począwszy od dnia 02 lipca 2019 roku. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 15.

15. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz oceni pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki na kolejne trzy lata.

17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki,
 • przygotowaną przez Kandydata na piśmie koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki odpowiednią do stanowiska Prezesa Zarządu na kolejne trzy lata,
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa handlowego, rachunkowości, zarządzania finansami, znajomości branży przemysłu obronnego.

18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

19. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki w Biurze Organizacji i Kadr podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

 • wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki
 • Umowę Spółki,
 • sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.


21. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 19, jest Kierownik Biura Organizacji i Kadr Pani Joanna Bartosz, tel. +48 32 3019 200, adres e-mail: joanna.bartosz@obrum.gliwice.pl

22. Spółka powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

23. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

24. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1182), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

25. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

Załączniki:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów warunkujących ubieganie się o stanowisko Prezesa Zarządu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OBRUM

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PGZ

powrót do listy aktualności

Kontakt

Rzecznik Prasowy PGZ S.A.

rzecznik@pgzsa.pl

ul. Nowy Świat 4a 
00-497 Warszawa

Zapoznaj się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych w PGZ S.A. na stronie: http://pgzsa.pl/p/3,polityka-prywatnosci-i-ochrona-danych-osobowychNajnowsze informacje z PGZ prosto na Twoją skrzynkę

Materiały korporacyjne i zdjęcia do pobrania