ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

Ekspert/Administrator systemu teleinformatycznego

23.05.2019

Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:

 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym mogą być przetwarzane informacje niejawne,
 • opracowywanie i wdrażanie technicznych rozwiązań w zakresie ochrony informacji niejawnych systemów teleinformatycznych,
 • uczestnictwo w procesie szacowania ryzyka,
 • wdrażanie procedur bezpiecznej eksploatacji,
 • utrzymanie zgodności konfiguracji i parametrów systemu teleinformatycznego z dokumentacją bezpieczeństwa systemu,
 • kontrola funkcjonowania mechanizmów zabezpieczeń i poprawności funkcjonowania systemu teleinformatycznego,
 • analizowanie i archiwizowanie rejestru zdarzeń w systemie teleinformatycznym,
 • prowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu teleinformatycznego z procedur bezpiecznej eksploatacji,
 • prowadzenie wykazu osób mających dostęp do systemu teleinformatycznego,
 • informowanie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych o stwierdzonych naruszeniach bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,
 • zapewnienie dostępu do systemu teleinformatycznego wyłącznie użytkownikom posiadającym wymagane uprawnienia,
 • przydzielanie użytkownikom konta zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez kierownika jednostki organizacyjnej,

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe informatyczne,
 • pełnienie funkcji administratora systemu przez okres co najmniej 3 lat,
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET, ESA SECRET lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego w terminie 21 dni od dnia zatrudnienia,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu specjalistycznym dla administratorów systemu z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonym przez ABW lub SKW,
 • szkolenie w zakresie administrowania systemem operacyjnym Windows 10,
 • znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • umiejętność prowadzenia analizy ryzyka, audytów bezpieczeństwa i testów penetracyjnych,
 • znajomość narzędzi monitorowania infrastruktury IT (np. IPS/IDS, zarządzania podatnościami, DLP, sandbox, narzędzi ochrony przed malware),
 • znajomość funkcjonowania obszarów Security Operation Center,
 • obywatelstwo polskie,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • ciekawą, samodzielną i odpowiedzialną pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV na adres rekrutacja@pgzsa.pl

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy w PGZ S.A. zgodnie z zamieszczonym poniżej wzorem. Informujemy, że oferty niezawierające zgody w przedstawionej formule nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu (26-609) przy ul. Jacka Malczewskiego 24, zwaną dalej „PGZ S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko Ekspert/Administrator systemu teleinformatycznego.Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE, zwane dalej „RODO”. Ponadto oświadczam, że poinformowano mnie o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie RODO, że posiadam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wskazanych powyżej należy zgłosić bezpośrednio do PGZ S.A. wysyłając żądanie na adres e-mail: iod@pgzsa.pl .

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PGZ S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu (26-609) przy ul. Jacka Malczewskiego 24, zwana dalej „PGZ S.A.” lub „Administratorem”.
 2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@pgzsa.pl; nr tel.: +48 734 178 829.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w PGZ S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 4. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a)       podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:

 1. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
 2. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 3. podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;

b)       inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

 1. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 2. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

c)       organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

 

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Inspektor Ochrony Danych pod numerem tel.: +48 734 178 829 oraz adresem e-mail: iod@pgzsa.pl.

 

Oferty nie zawierające zgody w przedstawionej powyżej formule nie będą rozpatrywane.

 

Jeżeli chce Pan/Pani, aby dane osobowe zawarte w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym były przetwarzane na cele przyszłych rekrutacji w PGZ S.A., może Pani/Pan wyrazić poniższą zgodę, którą prosimy dodatkowo zamieścić w ofercie:

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Grupą Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu (26-609) przy ul. Jacka Malczewskiego 24, zwaną dalej „PGZ S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w PGZ S.A.

powrót do działu Kariera

Kontakt

Polska Grupa
Zbrojeniowa S.A.
Siedziba w Radomiuul. Malczewskiego 24,
26-609 Radom

Biuro w Warszawieul. Nowy Świat 4a,
00-497 Warszawa
tel. (+48) 22 718 43 00
faks (+48) 22 718 43 01

biuro@pgzsa.pl

Zapoznaj się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych w PGZ S.A. na stronie: http://pgzsa.pl/p/3,polityka-prywatnosci-i-ochrona-danych-osobowychNajnowsze informacje z PGZ prosto na Twoją skrzynkę