ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PGZ System sp. z o.o.

05.03.2018

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu, jedyny Wspólnik spółki PGZ System sp. z o.o. tj. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (dalej: „PGZ S.A.” lub „Wspólnik Spółki”), działając na podstawie § 16 ust. 2 Umowy spółki PGZ System sp. z o.o. (dalej: „PGZ System” lub „Spółka”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki (dalej „Prezes Zarządu”):

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu powinien:

 1. spełniać łącznie poniższe warunki:

  a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane
  za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na
  własny rachunek,
  d) nie podlegać określonym w przepisach prawa
  ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

 2. korzystać z pełni praw publicznych,
 3. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „tajne”, a w przypadku braku ww. dostępu zobowiązać się do wypełnienia, w terminie 21 dni odpowołania, ankiety bezpieczeństwa osobowego,
 5. zobowiązać się – o ile to konieczne, w przypadku powołania do Zarządu Spółki – do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

2. Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalność Spółki,
 6. została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych

3. Kandydat składa zgłoszenie zawierające oświadczenia w zakresie opisanym w pkt 2 powyżej. Wzór zgłoszenia został udostępniony na stronie internetowej Spółki.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. CV,
 2. życiorys,
 3. oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w ust. 1 pkt 1,
 4. inne dokumenty, jakie Kandydat uzna za istotne.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4 powinny zostać złożone przez Kandydata w odpisach lub oryginałach. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Wspólnikowi Spółki dodatkowych dokumentów lub oryginałów dokumentów na każde wezwanie organu pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

6. Kandydaci mogą składać zgłoszenia w Biurze PGZ S.A. w Warszawie, adres: ul. Nowy Świat 4a, VI piętro (Biuro Zarządu) w dni robocze, w godz. od 8:00 do 16:00 w terminie do dnia 08 marca 2018 r. do godziny 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PGZ System sp. z o.o. - nie otwierać".

7. Zgłoszenia Kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

8. Dopuszczenie przez Wspólnika Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

9. Wspólnik Spółki zweryfikuje złożone zgłoszenie niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania zgłoszeń.

10. Wspólnik Spółki zaprosi Kandydatów, którzy przeszli wstępną weryfikację do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia czynności, o których mowa powyżej.

Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu.

11.  Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje m.in.:

 1. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad funkcjonowania rynku, na którym funkcjonuje Spółka,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 3. doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki,
 4. znajomość zagadnień związanych bezpośrednio ze stanowiskiem Prezesa Zarządu w Spółce.

12.  Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni o jego wyniku telefonicznie na numery telefonu wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały o wyłonieniu Kandydata.

13.  Wspólnik Spółki zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych oraz wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

14.  Wspólnik Spółki ma prawo do korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy innych podmiotów, w tym między innymi podmiotów świadczących usługi doradztwa personalnego.

15.  Wspólnik Spółki zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłaniania Kandydatów. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

powrót do listy aktualności

Kontakt

Rzecznik Prasowy PGZ S.A.

rzecznik@pgzsa.pl

ul. Nowy Świat 4a 
00-497 Warszawa

Zapoznaj się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych w PGZ S.A. na stronie: http://pgzsa.pl/p/3,polityka-prywatnosci-i-ochrona-danych-osobowychNajnowsze informacje z PGZ prosto na Twoją skrzynkę

Załączniki