ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

Członek Zarządu Spółki – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy (Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A.)

26.09.2017

Komisja kwalifikacyjna ds. członków zarządu Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. z siedzibą w Tarnowie informuje o wszczętym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: Członek Zarządu Spółki – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 25 października 2017 r. Miejsce pracy: Tarnów.

Oczekiwania:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • ukończone studia wyższe minimum II stopnia: techniczne lub ekonomiczne,
 • co najmniej 5-letni staż pracy w obszarze finansów na wyższych stanowiskach kierowniczych w spółkach kapitałowych,
 • praktyczna znajomość zasad funkcjonowania spółek kapitałowych,
 • preferowana znajomość branży, w której działa Spółka,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w przemyśle ciężkim, przetwórczym lub pokrewnym
 • udokumentowana dobra znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • życiorys (CV), zawierający opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej oraz informację na temat znajomości języków obcych wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz ewentualnie adresem poczty elektronicznej, ze wskazaniem preferowanego sposobu kontaktowania się z kandydatem,
 • list motywacyjny,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy w obszarze finansów na wyższych stanowiskach kierowniczych w spółkach kapitałowych,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego,
 • oświadczenia o: 
  • korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
  • braku toczących się postępowań karnych przeciwko kandydatowi,
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego kandydata stwierdzające dopuszczenie do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze stwierdzającej przewidzianej ustawą o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,
 • inne dokumenty,

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty załączone do zgłoszenia powinny być składane w oryginałach lub poświadczonych przez kandydata odpisach. W przypadku składania wraz ze zgłoszeniem odpisów lub kopii dokumentów kandydat zobowiązany jest w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedstawić Komisji kwalifikacyjnej ich oryginały lub odpisy poświadczone urzędowo, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może być poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów.

 1. Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia należy składać osobiście w Biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 4a, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00, lub za pośrednictwem poczty na adres:

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

00-497 Warszawa

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Biuro ds. Nadzoru Korporacyjnego - Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu ZM „Tarnów” S.A. – Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Nie otwierać”.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 25 października 2017 r.

O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów na ww. adres.

Zgłoszenia kandydatów dostarczone po terminie składania zgłoszeń oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego.

Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w dniu 26 października 2017 r.

Dalsze postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się, jeżeli dopuszczono do niego choćby jednego kandydata.

Z wybranymi kandydatami dopuszczonymi do dalszego etapu postępowania Komisja kwalifikacyjna przeprowadzi m.in. rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzane w Biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 4a, od dnia 2 listopada 2017 r. O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani listem poleconym, telefonicznie lub w inny sposób dopuszczony przez kandydata, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Komisja Kwalifikacyjna zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodatkowych informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela Małgorzata Konopacka, nr. tel: (22) 718 43 83, e-mail: malgorzata.konopacka@pgzsa.pl

powrót do działu Kariera

Kontakt

Polska Grupa
Zbrojeniowa S.A.
Siedziba w Radomiuul. Malczewskiego 24,
26-609 Radom

Biuro w Warszawieul. Nowy Świat 4a,
00-497 Warszawa
tel. (+48) 22 718 43 00
faks (+48) 22 718 43 01

 

biuro@pgzsa.plNajnowsze informacje z PGZ prosto na Twoją skrzynkę